Dokument

STATUT
FUNDACJI NA SKALE

Fundacja NA SKALE została prawnie zatwierdzona 14 września 2020 r.

STATUT FUNDACJI
Postanowienia ogólne - Fundacja NA SKALE
Cele Fundacji - Fundacja NA SKALE
Majątek i dochody - Fundacja NA SKALE
Organy Fundacji - Fundacja NA SKALE
Zmiana Statutu - Fundacja NA SKALE
Likwidacja Fundacji - Fundacja NA SKALE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja NA SKALE, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez fundatorów w osobach: Robert Rymuza, Jan Brodawka, Krzysztof Wójcicki, Marcin Królikowski, Krzysztof Sadowski, działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu, dalej zwanego „Statutem”.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.
Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

§ 4.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.

§ 5.
Siedzibą Fundacji jest miasto Siedlce.

§ 6.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, samodzielnie bądź z innymi podmiotami o tym samym charakterze, na zasadach ustalonych w obowiązujących przepisach.
3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

§ 7.
1. Fundacja może tworzyć:
a) oddziały,
b) filie,
c) zakłady
d) inne jednostki organizacyjne.
2. Fundacja może przystępować do spółek prawa handlowego, obejmować lub nabywać udziały, akcje, jak również ogół praw i obowiązków w spółkach prawa handlowego mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 8.
Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe, dyplomy, certyfikaty, odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznymi, prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

CELE FUNDACJI

§ 9.
Celem Fundacji jest:
1) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym podejmowanie i wspieranie działań w zakresie działalności dobroczynnej i charytatywnej,
2) aktywizacja zawodowa i podnoszenie poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego, zawodowego i socjalnego osób uwzględnionych w pkt. 3 niniejszego paragrafu,
3) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób potrzebujących w tym: dzieci, młodzieży, osób starszych, samotnych, bezdomnych, bezrobotnych, osób samotnie wychowujących dzieci, chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych, ofiar przemocy, wojen, klęsk żywiołowych, uchodźców i emigrantów, więźniów oraz wszystkich osób potrzebujących pomocy nie uwzględnionym niniejszym ustępie,
4) działalność w zakresie szeroko pojętej ewangelizacji chrześcijańskiej,
5) wsparcie i finansowanie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej oraz katolickich placówek oświatowych w zakresie szkolnictwa wyższego,
6) prowadzenie i wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty, kultury, sztuki i wychowania oraz tradycji i dziedzictwa narodowego,
7) promowanie i wspieranie działań związanych z ochroną życia, profilaktyką zdrowotną oraz promocją zdrowego trybu życia,
8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9) promowanie i organizowanie wolontariatu,
10) finansowanie projektów, inwestycji i inicjatyw realizujących cele statutowe Fundacji.

§ 10.
Fundacja realizuje swoje cele, jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego, poprzez następujące działania:
– udzielanie różnorodnej pomocy osobom potrzebującym poprzez wsparcie organizacyjne, socjalne, rzeczowe i finansowe, w tym prowadzenie jadłodajni, pralni, łaźni, punktu charytatywnego wydającego żywność i pomoc rzeczową, środki czystości, sprzęt medyczny itp.;
– prowadzenie świetlic, klubów, ośrodków i domów pomocy, w celu organizowania opieki dziennej i okresowej dla osób potrzebujących pomocy i podopiecznych Fundacji;
– prowadzenie i wspieranie pogotowia opiekuńczego i opieki zastępczej dla dzieci i młodzieży;
– prowadzenie ośrodków wspomagających działania resocjalizujące;
– współpracowanie z innymi organizacjami, urzędami i instytucjami we wszelkich działaniach pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej zgodnie z celami statutowymi Fundacji, w tym także wsparcie materialne (finansowe i rzeczowe), organizacyjne lub osobowe;
– organizowanie bali charytatywnych wspomagających cele statutowe Fundacji;
– prowadzenie sklepów charytatywnych;
– organizowanie i udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie w wyniku utraty majątku i zdrowia;
– rozeznawanie potrzeb, form ubóstwa, patologii społecznych i podejmowanie inicjatyw służących jego ograniczeniu;
– prowadzenie warsztatów aktywizacyjnych i zawodowych w celu rozwoju osobistego i zawodowego osób pozostających bez pracy i osób chcących się rozwijać zawodowo i podnosić własne kwalifikacje;
– organizowanie wystaw, kiermaszy, licytacji związanych efektami pracy Fundacji;
– współpraca z innymi podmiotami, organizacjami, instytucjami i urzędami w celu poradnictwa i aktywizacji zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
– pomoc dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym uzależnionym od alkoholu, narkotyków, telefonów, komputerów i innych czynników wpływających na uzależnienie człowieka;
– pomoc rodzinom, gdzie stosowana jest przemoc fizyczna i psychiczna;
– pomoc osobom samotnie wychowującym dzieci;
– pomoc osobom starszym, samotnym w radzeniu sobie z trudnościami, ubóstwem, samotnością, chorobą, niepełnosprawnością i innymi szczególnie trudnymi sytuacjami życiowymi i materialnymi;
– pomoc osobom chorym, niepełnosprawny w procesie leczenia i rehabilitacji;
– pomoc bezdomnym, bezrobotnym w stworzeniu im warunków w procesie wychodzenia z bezdomności czy bezrobocia;
– pomoc w resocjalizacji więźniów i młodzieży przebywającej z zakładach karnych, wychowawczych i poprawczych oraz znajdujących się pod opieką kuratora;
– pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii i ofiarom zbrojnych konfliktów oraz zamieszek;
– podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz osób potrzebującym pomocy;
– promowanie Nauki Społecznej Kościoła Katolickiego;
– wspieranie projektów i inicjatyw ewangelizacyjnych organizowanych przez szkoły, wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia i organizacje katolickie;
– prowadzenie katolickich placówek, w tym: gospodarstw, ogrodów, restauracji, ośrodków rekolekcyjnych, sklepów charytatywnych z misją niesienia i promowania wiary chrześcijańskiej;
– ewangelizacja szczególnie ludzi młodych poprzez muzykę, filmy, świadectwa, modlitwę, Adorację Najświętszego Sakramentu i wszelkie formy zgodne z kanonem wiary katolickiej;
– promowanie i współprowadzenie katolickich programów radiowych, filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
– organizowanie seminariów formacyjnych, rekolekcji i innych formy krzewienia wiary katolickiej;
– wspieranie katolickich działań misyjnych w kraju i za granicą;
– promowanie i organizowanie spotkań „Biznesu z Wiarą” dla przedsiębiorców lokalnych i krajowych;
– upowszechnianie rekreacji, turystyki i krajoznawstwa w duchu chrześcijańskim;
– działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
– wsparcie materialne (rzeczowe i finansowe), organizacyjne i osobowe Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej oraz innych katolickich placówek oświatowych na terenie kraju w zakresie szkolnictwa wyższego;
– wsparcie materialne (finansowe i rzeczowe) katolickich burs i internatów;
– wsparcie socjalne i naukowe osób kształcących się na wyższych uczelniach, szczególnie zamieszkałych poza miejscem zameldowania (domu rodzinnego);
– organizowanie kursów, szkoleń, zajęć edukacyjnych, artystycznych, informatycznych, językowych, korepetycji itp., w celu wyrównywania szans i rozwoju edukacyjnego i zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
– wspieranie i prowadzenie, eventów, koncertów, sympozjów, konferencji, warsztatów, wystaw, oraz innych form przekazu w wymiarze realizowanych celów statutowych, z wyłączeniem obsługi technicznej, która jest realizowana w zakresie nieodpłatnej działalność pożytku publicznego;
– przyznawanie stypendiów naukowych, wspieranie rozwoju talentów zwłaszcza na polu naukowym, artystycznym i sportowym;
– organizowanie i dofinansowanie turnusów, kolonii i obozów żeglarskich, sportowych, artystycznych, językowych, rehabilitacyjnych i innych wspierających rozwój szczególnie dzieci i młodzieży;
– upowszechnianie polskiej tradycji, oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– wspieranie rozwoju różnorodnych talentów wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
– organizowanie i wspieranie „okien życia”;
– wspieranie opieki paliatywnej;
– ratownictwo i ochrona ludności;
– propagowanie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa;
– organizowanie imprez sportowych;
– finansowanie i udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego w celu realizacji programów związanych z profilaktyką zdrowotną oraz promocją zdrowego trybu życia;
– rozpowszechnianie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym promowanie aktywności wśród społeczności lokalnej;
– prowadzenie siłowni i klubów propagujących zdrowy trybu życia i odżywiania;
– prowadzenie zajęć psychologiczno-terapeutycznych dla grup wsparcia;
– prowadzenie poradnictwa zdrowia psychicznego i duchowego;
– wspieranie wszelkich inicjatyw promujących profilaktykę i zdrowy tryb życia;
– wspieranie młodych przedsiębiorców zakładających własną działalność gospodarczą;
– wspieranie przedsiębiorców chcących rozwijać własną działalność gospodarczą;
– współpraca z innymi podmiotami, organizacjami, instytucjami i urzędami wspierającymi rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
– promowanie wszelkich innowacji na polu gospodarczym, przemysłowym, a także naukowym;
– formowanie i wspieranie rozwoju, osobowego i zawodowego pracowników i wolontariuszy Fundacji;
– finansowanie budowy, rozbudowy oraz zakup nieruchomości i wyposażenia oraz utrzymywanie i prowadzenie powołanych jednostek w zakresie realizowanych celów statutowych.

§ 11.
1. Fundacja realizację zadań statutowych osiąga drogą działań bezpośrednich lub przez współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze.
2. Fundacja dla realizacji zadań statutowych może współpracować, wspierać i finansować inne podmioty, organizacje, osoby fizyczne oraz prawne, bądź jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej realizujące założenia statutowe Fundacji.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.).

§ 12.
1. Dla osiągania celów Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą samodzielnie lub z innymi podmiotami we współdziałaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zakresie:

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów,
47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
46.41.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów prowadzona na straganach i targowiskach,
14.12.Z – Produkcja odzieży roboczej,
14.13.Z – Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
14.14.Z – Produkcja bielizny,
14.19.Z – Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
14.39.Z – Produkcja pozostałej odzieży dzianej,
32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
31.01.Z – Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
31.02.Z – Produkcja mebli kuchennych,
31.09.Z – Produkcja pozostałych mebli.
2. Dochody osiągane z prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określa Zarząd.
5. Jeżeli prowadzenie danego rodzaju działalności gospodarczej wymaga koncesji lub zezwolenia, Fundacja może rozpocząć taką działalnością po uzyskaniu wymaganej koncesji lub zezwolenia.
6. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
7. Fundacja przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej środki finansowe w wysokości 1000,- złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
8. Wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników w prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej określa Zarząd. Wynagrodzenie pracowników nie może jednak przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 6000,- PLN (sześć tysięcy złotych 00 groszy), z czego kwota 1000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jest przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz ze środków uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14.
Fundacja może pozyskiwać środki pochodzące z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn, grantów, spadków, zapisów, nawiązek sądowych;
2) dotacji, grantów, subwencji oraz funduszy rządowych oraz międzyrządowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
3) dochodów uzyskanych ze zbiórek publicznych;
4) dochodów z majątku Fundacji;
5) dochodów z odpłatnej działalności statutowej;
6) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
7) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi;
8) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
9) innych źródeł dopuszczonych prawem.

§ 15.
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16.
1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że od dnia otwarcia spadku nie upłynęło 6 (sześć) miesięcy oraz, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
2. W przypadku, jeśli nie jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§ 17.
1. Majątek Fundacji jest lokowany zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, na rzecz których Fundacja zbiera środki na pomoc.
4. Decyzje w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji przy poparciu Rady Fundacji, kierując się wolą spadkodawców i zapisodawców.
5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 18.
Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zabrania się:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji oraz pracowników, a także w stosunku do osób, z którymi członkowie Fundacji, członkowie Zarządu i członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej: „Osobami Bliskimi”;
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków Zarządu Fundacji i członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich „Osób Bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji , członków Zarządu Fundacji i członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich „Osób Bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich „Osoby Bliskie”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 19.
1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
2. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Rada Fundacji może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 20.
Finansowanie działalności statutowej prowadzone jest w oparciu o planet fundacyjny sporządzony przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Radę Fundacji.

ORGANY FUNDACJI

§ 21.
Organami Fundacji są:
a) Zarząd – jako organ zarządzający;
b) Rada Fundacji – jako organ nadzorujący, opiniujący i doradczy;

Zarząd Fundacji
§ 22.
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
2. Członków pierwszego Zarządu powołują fundatorzy.
3. Członków kolejnego Zarządu oraz Prezesa Zarządu wybiera Rada Fundacji po spełnieniu warunków wskazanych w punkcie 8 niniejszego paragrafu.
4. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata i może być przedłużona na kolejne kadencje.
5. Członkostwo w Zarządzie nie może być łączone z funkcją członka Rady Fundacji.
6. Prezes Zarządu wskazuje z grona członków Zarządu Wiceprezesa Zarządu.
7. Prezes Fundacji może powołać i upoważnić osoby pełniące funkcje reprezentacyjne, zarządzające, i organizacyjne i w tym samym trybie nastąpić może ich odwołanie.
8. Do Zarządu Fundacji nie może zostać powołana:
a) osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Rady Fundacji;
b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego w tym za przestępstwo skarbowe;
c) osoba prowadząca księgowość Fundacji.
9. Mandat członka Zarządu wygasa w następujących przypadkach:
a) w momencie upływu kadencji w Zarządzie wskazanej w punkcie 4 (czwartym) niniejszego paragrafu jeżeli nie został wybrany na kolejną kadencję;
b) złożenia przez członka Zarządu Radzie Fundacji pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji;
c) w razie śmierci członka Zarządu;
d) zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie 8 (ósmym) niniejszego paragrafu ;
e) w razie odwołania członka Zarządu jednomyślną uchwałą Rady Fundacji z przyczyn, o których mowa w punkcie 11 (jedenastym) niniejszego paragrafu.
10. W razie wygaśnięcia mandatu danego członka Zarządu lub z powodu zwiększenia składu Zarządu – Rada Fundacji może powołać do składu Zarządu kolejnego członka.
11. Odwołanie z Zarządu następuje w razie:
a) istotnego naruszenia postanowień Statutu;
b) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających należyte pełnienie funkcji przez członka Zarządu Fundacji;
c) rażącego i nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.

12. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień ze stosunku pracy.

§ 23.
1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający przyznanie wynagrodzenia.
2. Członkowie Zarządu mogą zostać zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę.
3. Wysokość wynagrodzenia z zastrzeżeniem punktu 1 niniejszego paragrafu określa Rada Fundacji.
4. Zawieranie umów o pracę oraz w sprawach spornych z członkami Zarządu Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji lub inny członek Rady Fundacji wskazany w uchwale Rady Fundacji.
5. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie zrezygnować z wynagrodzenia i zwrotu kosztów wskazanych w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

§ 24.
1. Zarząd odbywa posiedzenia, podczas których omawiane są istotne sprawy związane z działalnością Fundacji. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes na wniosek Zarządu i/lub Rady Fundacji.
3. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji mogą być obecni członkowie Rady, a także pracownicy bądź przedstawiciele Fundacji, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i pełnią kierownicze funkcje w Fundacji, a także zaproszeni goście.

§ 25.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji wraz z innym członem Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu jednostki wyodrębnionej dla prowadzenia działalności gospodarczej może składać jej organ zarządzający, zgodnie z pełnomocnictwami udzielonymi przez Zarząd Fundacji.

§ 26.
1. Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków członków Zarządu, a także sposób i procedurę zwoływania posiedzeń, określa „Regulamin Zarządu Fundacji”.
2. Szczegółowe zasady działania Zarządu uchwala Zarząd i zatwierdza Rada Fundacji.

Rada Fundacji
§ 27.
1. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.
2. Członków pierwszej rady fundacji na czas nieokreślony powołują fundatorzy.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji nie może być łączone z funkcją członka Zarządu.
4. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
5. Przewodniczący Rady Fundacji powołuje Wiceprzewodniczącego.
6. Rada Fundacji może wybierać ze swojego grona Sekretarza Rady oraz powołać inne funkcje pełnione w Radzie i w tym samym trybie nastąpić może ich odwołanie.
7. Do Rady Fundacji nie może zostać powołana:
a) osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu;
b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego w tym za przestępstwo skarbowe.
8. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w następujących przypadkach:
a) złożenia przez członka Rady członkom Rady Fundacji pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji;
b) w razie śmierci członka Rady Fundacji;
c) zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie 7 (siódmym) niniejszego paragrafu ;
d) w razie odwołania członka Rady Fundacji jednomyślną uchwałą Rady Fundacji z przyczyn, o których mowa w punkcie 10 (dziesiątym) niniejszego paragrafu.
9. W razie wygaśnięcia mandatu danego członka Rady lub z powodu zwiększenia składu Rady – Rada Fundacji może powołać do składu Rady Fundacji kolejnego członka.
10. Odwołanie z Rady Fundacji następuje w razie:
a) istotnego naruszenia postanowień Statutu;
b) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających należyte pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji;
c) rażącego i nienależytego wykonywania funkcji członka Rady Zarządu.
12. Rada Fundacji może powołać zespół doradczy, złożony z osób posiadający odpowiednie uprawnienia i specjalistyczną wiedzę z zakresie powierzonych działań.
13. Rada Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz zażądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych organów i członków Zarządu oraz pracowników Fundacji.

§ 28.
1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach organu.
2. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów.
3. Członkowie Rady mogą dobrowolnie zrezygnować ze zwrotu kosztów wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu.

§ 29.
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na rok.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący na wniosek Rady Fundacji i/lub Zarządu.
3. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także obecni członkowie Zarządu oraz, za zgodą prowadzącego obrady pracownicy bądź przedstawiciele Fundacji, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i pełnią kierownicze funkcje w Fundacji, a także zaproszeni goście.

§ 30.
1. Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków członków Rady Fundacji, a także sposób i procedurę zwoływania posiedzeń, określa „Regulamin Rady Fundacji”.
2. „Regulamin Rady Fundacji” uchwalany jest przez Radę Fundacji.

ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE

§ 31.
Zmiana Statutu, jak również zmiana celów Fundacji wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu oraz jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.

Połączenie się Fundacji z inną Fundacją
§ 32.
1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd oraz Rada Fundacji. Uchwała Zarządu oraz Rady Fundacji w sprawie połączenia Fundacji jest podejmowana jednomyślnie.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 33.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o otwarciu likwidacji podejmuje Zarząd oraz Rada Fundacji. Uchwała Zarządu oraz Rady Fundacji w sprawie otwarcia likwidacji jest podejmowana jednomyślnie.
3. Likwidatorem Fundacji jest Prezes Zarządu, bądź inne osoby wyznaczone przez Zarząd Fundacji, przy czym Zarząd określa również liczbę likwidatorów.
4. Środki finansowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji, likwidator, bądź likwidatorzy przekażą na rzecz katolickich placówek oświatowych i katolickich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

§ 34.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.